ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมเกียรติ สิงห์ทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนัฐวุฒิ วิพรรณะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นายอนันต์ ภูชุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายอภินันท์ จันทรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางธนาวดี ตั้งธำรงธนวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนันตพร วดีศิริศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวกันยา สุพรรณกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายเสกสรรค์ บินศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายิทักษ์ คิดโสดา
ครู คศ.1

นางมนัสชนก ไชยศล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายราชันย์ ไชยมหา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

น.ส.สุดาทิพย์ ถวิลไพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวประภาพร วรรณดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวเอมอร เดชไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

ว่าที่ ร้อยตรี กานต์ จันทร์แดง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายสมมาตร์ ก้อนกั้น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

น.ส.พยอม ไชยเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3