ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมเกียรติ สิงห์ทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอนันต์ ภูชุม
ครู คศ.3

นางจันทร์จรัส ไตรยราช
ครู คศ.3

นายนัฐวุฒิ วิพรรณะ
ครู คศ.3

นายอภินันท์ จันทรา
ครู คศ.3

นางธนาวดี ตั้งธำรงธนวัฒน์
ครู คศ.3

นายเสกสรรค์ บินศรี
ครู คศ.1

นางสาวนันตพร วดีศิริศักดิ์
ครู คศ.2

นางสาวกันยา สุพรรณกูล
ครู คศ.3

นายณัฐพงษ์ จันปุ่ม
ครู คศ.1

นายราชันย์ ไชยมหา
ครู คศ.1

นายรุ่งโรจน์ งอกวงษ์
พนักงานราชการ

นายพีระพงษ์ บุญระมี
ครู ผู้ทรงคุณค่า