ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมเกียรติ สิงห์ทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายนัฐวุฒิ วิพรรณะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นายอนันต์ ภูชุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายอภินันท์ จันทรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางธนาวดี ตั้งธำรงธนวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนันตพร วดีศิริศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวกันยา สุพรรณกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นายเสกสรรค์ บินศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นายิทักษ์ คิดโสดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางมนัสชนก ไชยศล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายราชันย์ ไชยมหา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

น.ส.สุดาทิพย์ ถวิลไพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวประภาพร วรรณดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวเอมอร เดชไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

น.ส.พยอม ไชยเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ว่าที่ ร้อยตรี กานต์ จันทร์แดง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1