ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมเกียรติ สิงห์ทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอนันต์ ภูชุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางจันทร์จรัส ไตรยราช
ครู คศ.3

นายนัฐวุฒิ วิพรรณะ
ครู คศ.3

นายอภินันท์ จันทรา
ครู คศ.3

นางธนาวดี ตั้งธำรงธนวัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวนันตพร วดีศิริศักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกันยา สุพรรณกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายเสกสรรค์ บินศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายณัฐพงษ์ จันปุ่ม
ครู คศ.1

นางมนัสชนก ไชยศล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายราชันย์ ไชยมหา
ครู คศ.2

น.ส.สุดาทิพย์ ถวิลไพร
ครู คศ.1

นางสาวประภาพร วรรณดี
ครู คศ.3

นางสาวเอมอร เดชไทสง
ครูผู้ช่วย

นายรุ่งโรจน์ งอกวงษ์
พนักงานราชการ

นายพีระพงษ์ บุญระมี
ครู ผู้ทรงคุณค่า

ว่าที่ ร้อยตรี กานต์ จันทร์แดง
ครู คศ.3

น.ส.พยอม ไชยเพชร
ครู คศ.1

น.ส.ชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์
ครู คศ.3

นายสมมาตร์ ก้อนกั้น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4