กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมเกียรติ สิงห์ทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0893508459

นายอนันต์ ภูชุม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0810571789

นายอภินันท์ จันทรา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0817685300

นางธนาวดี ตั้งธำรงธนวัฒน์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0864936983
อีเมล์ : pumpumy@hotmail.com

นางสาวนันตพร วดีศิริศักดิ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0862265621

นางสาวกันยา สุพรรณกูล
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0626426964
อีเมล์ : supannakool@gmail.com

นายเสกสรรค์ บินศรี
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0812610481

นายราชันย์ ไชยมหา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0821490217
อีเมล์ : rachan.chaimaha@gmail.com

ว่าที่ ร้อยตรี กานต์ จันทร์แดง
ครู คศ.3

นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี
ครู คศ.2

น.ส.ลักษณ์นภา แก้วคำแจ้ง
ครู คศ.2

นางสาวเอมอร เดชไธสง
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 088-5941166
อีเมล์ : snow_dall@hotmail.com

น.ส.สุดาทิพย์ ถวิลไพร
ครู คศ.1

นางมนัสชนก ไชยศล
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0991242929
อีเมล์ : YMT.chaison@gmail.com

นายนัฐวุฒิ วิพรรณะ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0831463768

นายิทักษ์ คิดโสดา
ครู คศ.1

นางสาวประภาพร วรรณดี
ครู คศ.3