ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาผึกประสบการณ์/ปฏิบัติการสอน

นางสาวอารียา วิเศษขำ
นศ.ฝึกประสบการณ์ สาขาวิทยาศาสตร์

น.ส.โศจิรัตน์ มูลประภา
นศ.ฝึกประสบการณ์ สาขาวิทยาศาสตร์

นายพงษ์พินิจ เชาว์ฝักปัง
นศ.ฝึกประสบการณ์ สาขาสังคมศึกษา

นายวรายุทธ สาริบุตร
นศ.ฝึกประสบการณ์ สาขาสังคมศึกษา

นายกิตติศักดิ์ ไชยพรม
นศ.ฝึกประสบการณ์ สาขาพลศึกษา

นายวาทศิลป์ ภาวะ
นศ.ฝึกประสบการณ์ สาขาพลศึกษา