ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คู่มือประชาชนสำหรับโรงเรียนอุเทนพัฒนา
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.46 KB 48323
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.17 KB 48559
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.62 KB 48474
5-การขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.71 KB 48568
3-การขอย้ายออกนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.15 KB 48201
2-การขอย้ายเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.18 KB 48197
1-การรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.21 KB 48225
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่่มเวลารู้
แบบฟอร์มการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 24.15 KB 48501
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่่มเวลารู้ 6 10 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.1 MB 48259
นโยบายลดเวลเรียน ๒๘ ก.ย.๕๘. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48461
ตารางเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 48365
โครงสร้างใหญ่ Word Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 48484
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 48240
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เลื่อนวิทยฐานะทุกตำแหน่ง ( ว.13 )
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบกรอกข้อมูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.14 KB 48491
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตัวอย่างประกาศฯ Word Document ขนาดไฟล์ 98.5 KB 48552
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตัวอย่างประกาศฯ และข้อมูลผู้มีคุณสมบัติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.42 KB 48286
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 48570
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ปฏิทินการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.7 KB 48247
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบแสดงรายละเอียดการมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.71 KB 48514
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบเสนอรายชื่อผลงานดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.73 KB 48570
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบเสนอรายชื่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.99 KB 48398
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สายบริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.6 KB 48390
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สายบริหารการศึกษา2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.58 KB 48228
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สายบริหารการศึกษา1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.74 KB 48488
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สายการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.88 KB 48430
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานด้านที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.97 KB 48182
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบคำขอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.22 KB 48254
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบข้อเสนอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.71 KB 48421
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายชื่อรางวัลฯ.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 48553
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ว1-2559.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.09 KB 48457
สพฐ. ว837 ลว 24 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 48431
ระบบดูแลช่วยเหลือฯ
คู่มือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 48366
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 48502
โรงเรียนสีขาว
เอกสารโรงเรียนสีขาว RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.25 MB 48408
อื่นๆ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.75 MB 41
Qr-code เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 794.88 KB 48420
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.5 KB 48276
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.36 KB 48176
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.94 KB 48608
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.18 KB 48544
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.47 KB 48224
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.13 KB 48590
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.4 MB 48272
ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.45 KB 48611
ใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.43 KB 48213
บัญชีรำยชอื่ แนบท้ำยประกำศรำยชอื่ นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและห้องสอบ โรงเรียนอุเทนพัฒนำ อ ำเภอท่ำอุเทน จงัหวัดนครพนม ห้องเรียนปกติแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์- คณิตศำสตร์ ชนั้ มัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.45 KB 48415
ประเภทห้องเรียนปกติ ชนั้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.34 KB 48462
ประกาศผลสอบ eis Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.69 KB 48200
ประกาศผลสอบ mep Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.27 KB 48230
>O13มาตรฐานการปฏิบัติงาน รร.มัธยม 2562 48449
COVID-19/001 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48456
ประกาศผมการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 906.22 KB 48253
ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.02 KB 48255
ใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.32 KB 48214
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ที่มีสิทธฺ์สอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.05 KB 48548
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ที่มีสิทธฺ์สอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.47 KB 48200
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสมัครออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.66 KB 48477
รายชื่อสมัครเรียนวันที่7ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.53 KB 48345
รายชื่อสมัครเรียนวันที่7ม4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.57 KB 48161
ขั้นตอนการสมัครเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 233.39 KB 48574
ประกาศสมัครเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 347.08 KB 48596
ประกาศผลการสอบคัดเลือก MEP ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.48 KB 48292
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ EIS ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.41 KB 48352
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MEP ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.65 KB 48422
ตัวอย่าง รายงานอบรม สุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 383.13 KB 48539
ตัวอย่าง รายงานอบรม DLTV Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 48346
ตัวอย่าง การไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 48556
ตัวอย่าง บันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 3.68 MB 48541
ตัวอย่าง การคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 22.63 KB 48342
ตัวอย่าง SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 21.26 KB 48290
ตัวอย่าง ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 227.79 KB 48635
เผยแพร่ผลงานนางเสาวนีย์ ภูชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1023.98 KB 57601
ประกาศผลสอบEIS2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.84 KB 48458
เผยแพร่ผลงานครูสุกัญญา จันทร์แดง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.18 KB 48369
เผยแพร่ผลงานวชาการครูณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 922.16 KB 48154
เอกสารประกอบระบบดูแลฃชช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.41 KB 48292
The 1 Book ระบบปฏิบัติการ Windows Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 48321
The 1 Book ระบบปฏิบัติการ iOS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.44 KB 48434
The 1 Book ระบบปฏิบัติการ Android Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.41 KB 48349
คู่มือ The 1 Book Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.61 MB 48525
รายชื่อแข่งทักษะ65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 586.96 KB 48473
แบบส่งรายชื่อนักกีฬา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.05 KB 48375