ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คู่มือประชาชนสำหรับโรงเรียนอุเทนพัฒนา
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.46 KB 48325
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.17 KB 48562
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.62 KB 48477
5-การขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.71 KB 48571
3-การขอย้ายออกนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.15 KB 48203
2-การขอย้ายเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.18 KB 48199
1-การรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.21 KB 48228
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่่มเวลารู้
แบบฟอร์มการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 24.15 KB 48507
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่่มเวลารู้ 6 10 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.1 MB 48262
นโยบายลดเวลเรียน ๒๘ ก.ย.๕๘. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48464
ตารางเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 48385
โครงสร้างใหญ่ Word Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 48489
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 48243
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เลื่อนวิทยฐานะทุกตำแหน่ง ( ว.13 )
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบกรอกข้อมูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.14 KB 48493
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตัวอย่างประกาศฯ Word Document ขนาดไฟล์ 98.5 KB 48554
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตัวอย่างประกาศฯ และข้อมูลผู้มีคุณสมบัติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.42 KB 48288
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 48572
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ปฏิทินการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.7 KB 48250
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบแสดงรายละเอียดการมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.71 KB 48516
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบเสนอรายชื่อผลงานดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.73 KB 48572
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบเสนอรายชื่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.99 KB 48400
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สายบริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.6 KB 48392
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สายบริหารการศึกษา2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.58 KB 48230
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สายบริหารการศึกษา1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.74 KB 48490
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สายการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.88 KB 48432
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานด้านที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.97 KB 48184
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบคำขอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.22 KB 48256
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบข้อเสนอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.71 KB 48423
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายชื่อรางวัลฯ.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 48555
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ว1-2559.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.09 KB 48459
สพฐ. ว837 ลว 24 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 48433
ระบบดูแลช่วยเหลือฯ
คู่มือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 48375
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 48507
โรงเรียนสีขาว
เอกสารโรงเรียนสีขาว RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.25 MB 48415
อื่นๆ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.75 MB 43
Qr-code เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 794.88 KB 48422
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.5 KB 48286
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.36 KB 48182
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.94 KB 48614
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.18 KB 48549
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.47 KB 48228
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.13 KB 48600
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.4 MB 48274
ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.45 KB 48613
ใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.43 KB 48215
บัญชีรำยชอื่ แนบท้ำยประกำศรำยชอื่ นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและห้องสอบ โรงเรียนอุเทนพัฒนำ อ ำเภอท่ำอุเทน จงัหวัดนครพนม ห้องเรียนปกติแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์- คณิตศำสตร์ ชนั้ มัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.45 KB 48418
ประเภทห้องเรียนปกติ ชนั้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.34 KB 48464
ประกาศผลสอบ eis Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.69 KB 48203
ประกาศผลสอบ mep Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.27 KB 48232
>O13มาตรฐานการปฏิบัติงาน รร.มัธยม 2562 48451
COVID-19/001 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48458
ประกาศผมการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 906.22 KB 48255
ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.02 KB 48257
ใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.32 KB 48216
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ที่มีสิทธฺ์สอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.05 KB 48550
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ที่มีสิทธฺ์สอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.47 KB 48202
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสมัครออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.66 KB 48479
รายชื่อสมัครเรียนวันที่7ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.53 KB 48347
รายชื่อสมัครเรียนวันที่7ม4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.57 KB 48163
ขั้นตอนการสมัครเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 233.39 KB 48576
ประกาศสมัครเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 347.08 KB 48598
ประกาศผลการสอบคัดเลือก MEP ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.48 KB 48294
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ EIS ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.41 KB 48354
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MEP ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.65 KB 48424
ตัวอย่าง รายงานอบรม สุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 383.13 KB 48542
ตัวอย่าง รายงานอบรม DLTV Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 48348
ตัวอย่าง การไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 48558
ตัวอย่าง บันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 3.68 MB 48543
ตัวอย่าง การคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 22.63 KB 48347
ตัวอย่าง SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 21.26 KB 48293
ตัวอย่าง ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 227.79 KB 48638
เผยแพร่ผลงานนางเสาวนีย์ ภูชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1023.98 KB 57603
ประกาศผลสอบEIS2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.84 KB 48461
เผยแพร่ผลงานครูสุกัญญา จันทร์แดง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.18 KB 48371
เผยแพร่ผลงานวชาการครูณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 922.16 KB 48156
เอกสารประกอบระบบดูแลฃชช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.41 KB 48294
The 1 Book ระบบปฏิบัติการ Windows Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 48323
The 1 Book ระบบปฏิบัติการ iOS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.44 KB 48436
The 1 Book ระบบปฏิบัติการ Android Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.41 KB 48352
คู่มือ The 1 Book Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.61 MB 48529
รายชื่อแข่งทักษะ65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 586.96 KB 48475
แบบส่งรายชื่อนักกีฬา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.05 KB 48377