ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คู่มือประชาชนสำหรับโรงเรียนอุเทนพัฒนา
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.46 KB 48223
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.17 KB 48458
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.62 KB 48370
5-การขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.71 KB 48460
3-การขอย้ายออกนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.15 KB 48102
2-การขอย้ายเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.18 KB 48095
1-การรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.21 KB 48111
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่่มเวลารู้
แบบฟอร์มการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 24.15 KB 48400
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่่มเวลารู้ 6 10 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.1 MB 48159
นโยบายลดเวลเรียน ๒๘ ก.ย.๕๘. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48365
ตารางเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 48254
โครงสร้างใหญ่ Word Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 48376
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 48139
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เลื่อนวิทยฐานะทุกตำแหน่ง ( ว.13 )
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบกรอกข้อมูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.14 KB 48392
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตัวอย่างประกาศฯ Word Document ขนาดไฟล์ 98.5 KB 48454
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตัวอย่างประกาศฯ และข้อมูลผู้มีคุณสมบัติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.42 KB 48189
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 48473
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ปฏิทินการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.7 KB 48148
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบแสดงรายละเอียดการมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.71 KB 48414
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบเสนอรายชื่อผลงานดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.73 KB 48471
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบเสนอรายชื่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.99 KB 48302
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สายบริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.6 KB 48292
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สายบริหารการศึกษา2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.58 KB 48131
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สายบริหารการศึกษา1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.74 KB 48391
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สายการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.88 KB 48332
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานด้านที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.97 KB 48084
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบคำขอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.22 KB 48157
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบข้อเสนอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.71 KB 48323
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายชื่อรางวัลฯ.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 48456
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ว1-2559.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.09 KB 48359
สพฐ. ว837 ลว 24 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 48333
ระบบดูแลช่วยเหลือฯ
คู่มือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 48240
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 48390
โรงเรียนสีขาว
เอกสารโรงเรียนสีขาว RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.25 MB 48305
อื่นๆ
Qr-code เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 794.88 KB 48319
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.5 KB 48173
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.36 KB 48074
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.94 KB 48508
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.18 KB 48444
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.47 KB 48123
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.13 KB 48486
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.4 MB 48172
ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.45 KB 48511
ใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.43 KB 48116
บัญชีรำยชอื่ แนบท้ำยประกำศรำยชอื่ นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและห้องสอบ โรงเรียนอุเทนพัฒนำ อ ำเภอท่ำอุเทน จงัหวัดนครพนม ห้องเรียนปกติแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์- คณิตศำสตร์ ชนั้ มัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.45 KB 48317
ประเภทห้องเรียนปกติ ชนั้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.34 KB 48365
ประกาศผลสอบ eis Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.69 KB 48102
ประกาศผลสอบ mep Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.27 KB 48133
O13มาตรฐานการปฏิบัติงาน รร.มัธยม 2562 48348
COVID-19/001 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48358
ประกาศผมการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 906.22 KB 48152
ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.02 KB 48157
ใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.32 KB 48118
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ที่มีสิทธฺ์สอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.05 KB 48452
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ที่มีสิทธฺ์สอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.47 KB 48103
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสมัครออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.66 KB 48380
รายชื่อสมัครเรียนวันที่7ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.53 KB 48248
รายชื่อสมัครเรียนวันที่7ม4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.57 KB 48064
ขั้นตอนการสมัครเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 233.39 KB 48477
ประกาศสมัครเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 347.08 KB 48499
ประกาศผลการสอบคัดเลือก MEP ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.48 KB 48197
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ EIS ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.41 KB 48253
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MEP ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.65 KB 48324
ตัวอย่าง รายงานอบรม สุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 383.13 KB 48439
ตัวอย่าง รายงานอบรม DLTV Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 48248
ตัวอย่าง การไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 48460
ตัวอย่าง บันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 3.68 MB 48444
ตัวอย่าง การคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 22.63 KB 48246
ตัวอย่าง SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 21.26 KB 48193
ตัวอย่าง ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 227.79 KB 48536
เผยแพร่ผลงานนางเสาวนีย์ ภูชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1023.98 KB 57505
ประกาศผลสอบEIS2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.84 KB 48362
เผยแพร่ผลงานครูสุกัญญา จันทร์แดง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.18 KB 48273
เผยแพร่ผลงานวชาการครูณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 922.16 KB 48057
เอกสารประกอบระบบดูแลฃชช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.41 KB 48192
The 1 Book ระบบปฏิบัติการ Windows Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 48225
The 1 Book ระบบปฏิบัติการ iOS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.44 KB 48338
The 1 Book ระบบปฏิบัติการ Android Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.41 KB 48252
คู่มือ The 1 Book Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.61 MB 48427
รายชื่อแข่งทักษะ65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 586.96 KB 48374
แบบส่งรายชื่อนักกีฬา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.05 KB 48278