ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรอุมา รากวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิรินุช เบ้าคันที
ครู คศ.3

นางสาวกมลวรรณ จังตระกูล
ครู คศ.2

นางสาวสุจิตรา แสนคมคาย
ครู คศ.2

นางสาวดุษฎี บุตรบุรี
ครู คศ.2

นางสาวคนึงนิจ ทองเกลี้ยง
ครู คศ.2

นายวิชญ์ภาส สว่างใจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัชชา นิระเคน
ครู คศ.1

นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรวรรณ สียางนอก
ครูผู้ช่วย

Mr.Tabot Orock