ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิรินุช เบ้าคันที
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางพรอุมา รากวงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกมลวรรณ จังตระกูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวสุจิตรา แสนคมคาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวดุษฎี บุตรบุรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวคนึงนิจ ทองเกลี้ยง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นายวิชญ์ภาส สว่างใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวณัชชา นิระเคน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวอารยา วรวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวอรวรรณ สียางนอก
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวทิพย์อาภรณ์ ไวแสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8

นายวงศ์ธนา อินทุวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

Mr.Tabot Orock
ครูต่างชาติ

Miss Lyka Mae Apilar Malanguis
ครูต่างชาติ