ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิรินุช เบ้าคันที
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรอุมา รากวงค์
ครู คศ.3

นางสาวกมลวรรณ จังตระกูล
ครู คศ.2

นางสาวสุจิตรา แสนคมคาย
ครู คศ.3

นางสาวดุษฎี บุตรบุรี
ครู คศ.3

นางสาวคนึงนิจ ทองเกลี้ยง
ครู คศ.2

นายวิชญ์ภาส สว่างใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวณัชชา นิระเคน
ครู คศ.2

นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ครู คศ.1

นางสาวอารยา วรวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรวรรณ สียางนอก
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวทิพย์อาภรณ์ ไวแสน
ครู คศ.1

นายวงศ์ธนา อินทุวงศ์
ครู คศ.3

Mr.Tabot Orock
ครูต่างชาติ

Miss Lyka Mae Apilar Malanguis
ครูต่างชาติ