ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้วยน้ำเย็น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2510
งบประมาณ : 940,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพระบาง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 2,898,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพระสีทัตถ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 8,216,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารตุ้มโฮมไทญ้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 17,220,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร MEP
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 1,200,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมไทญ้อ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 1,050,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน(ห้องเรียนดนตรี)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2508
งบประมาณ : 90,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน(ห้องคหกรรม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2515
งบประมาณ : 7,5000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน(ห้องอุตสาหหกรรม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 1,270,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน(ห้องเรียนเกษตร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 127,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน(ห้องเรียนศิลปะ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 127,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมโนนศรีวิไล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 5,916,668 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..