ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปราณีต วดีศิริศักดิ์
ครู คศ.3

นางสุรัสวดี กลางประพันธ์
ครู คศ.3

นายสุกิจ กลางประพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวอนิตตา บัวสาย
ครู คศ.2

นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์
ครู คศ.2

นายประสิทธิชัย โสดาวิชิต
ครู คศ.2

นางสาวอภิญญา คำตัน
ครูผู้ช่วย

นางสาววัฒนะ เกี้ยวมุก
พนักงานราชการ