ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปราณีต วดีศิริศักดิ์
ครู คศ.3

นางสุรัสวดี กลางประพันธ์
ครู คศ.3

นายสุกิจ กลางประพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวอนิตตา บัวสาย
ครู คศ.2

นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์
ครู คศ.1

นางสาววัฒนะ เกี้ยวมุก
พนักงานราชการ

นายประสิทธิชัย โสดาวิชิต
ครู คศ.1

นางจิตตนันท์ จันทร์ดาประดิษฐ์
ครู ผู้ทรงคุณค่า

นางสาวอภิญญา คำตัน
ครูผู้ช่วย