ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมาลินี วรรณวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนัฐทรย์ สามารถ
ครู คศ.1

นางสาวรัศมี พิมพ์น้อย

นายปรีชา นาชัย
ครูผู้ช่วย

นายจักรี เมืองโคตร
วิทยากรท้องถิ่น

นางนิรมล กิติศรีวรพันธุ์
วิทยากรท้องถิ่น