ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมาลินี วรรณวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.กานต์ จันทร์แดง
ครู คศ.3

นายสมมาตร์ ก้อนกั้น
ครู คศ.2

นายนัฐทรย์ สามารถ
ครู คศ.1

นางสาวพยอม ไชยเพ็ชร
ครู คศ.1

นางสาวรัศมี พิมพ์น้อย
ครูผู้ช่วย

นายปรีชา นาชัย
ครูผู้ช่วย