ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมาลินี วรรณวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวรัศมี พิมพ์น้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายปรีชา นาชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางนิรมล กิติศรีวรพันธุ์
วิทยากรท้องถิ่น