ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเพชรา กิติศรีวรพันธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางจันทร์จรัส ไตรยราช
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ