ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเพชรา กิติศรีวรพันธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางจันทร์จรัส ไตรยราช
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

นางพิไลวรรณ พลหาราช
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.กลุ่มงานบริหารบุคคล