ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางธนาวดี ตั้งธำรงธนวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0803231224
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกพระ
2538 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนกันทรวิชัย
2541 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม
2545 ปริญญตรี(คบ.เคมี) สถาบันราชภัฎมหาสารคาม
2549 ปริญญาโท(กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550 โรงเรียนลังกาพิทยาคม ครูผู้ช่วย
2552 โรงเรียนลังกาพิทยาคม ครูคศ.1
2552-ปัจจุบัน โรงเรียนอุเทนพัฒนา ครูคศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล