ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุพจน์ ขุนระวัง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายอัมรินทร์ พินิจมนตรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ บุญยะศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นายนรินทร์ ทองศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายสิทธิชัย เป้ากลางไพร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายสุรฉัตร รัชธานี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1