ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัมรินทร์ พินิจมนตรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ บุญยะศรี
ครู คศ.3

นายนรินทร์ ทองศรี
ครู คศ.3

นายสิทธิชัย เป้ากลางไพร
ครู คศ.3

นายสุรฉัตร
ครูผู้ช่วย

นายสุพจน์ ขุนระวัง
ครู คศ.1