ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัมรินทร์ พินิจมนตรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ บุญยะศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายนรินทร์ ทองศรี
ครู คศ.3

นายสิทธิชัย เป้ากลางไพร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายสุรฉัตร รัชธานี
ครูผู้ช่วย

นายสุพจน์ ขุนระวัง
ครู คศ.1