กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายมานิต เที่ยงธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ บุญยะศรี
หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ

นางสาวกันยา สุพรรณกูล
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นางพรอุมา รากวงศ์
หัวหน้างานกิจกรรมยุวกาชาด

นางมาลินี วรรณวงศ์
หัวหน้างานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

นายอภินันท์ จันทรา
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม

นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์
เลขาฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน