ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำไทยใช้สนุก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอนิตตา บัวสาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2561,10:26  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ รหัสวิชาง32202 รายวิชา โปรแกรมภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
ชื่ออาจารย์ : นายสมมาตร์ ก้อนกั้น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2559,13:37  อ่าน 611 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุเทนพัฒนา
ชื่ออาจารย์ : นายนัฐวุฒิ วิพรรณะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,09:00  อ่าน 2217 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ม.6 โดยการสอน ด้วยกิจกรรมโครงงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสุรศักดิ์ ภะวะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2555,16:58  อ่าน 1354 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานคณิตศาสตร์ "กำหนดการเซิงเส้นเน้นมูลค่าสัมปลาโด"
ชื่ออาจารย์ : นายสุรศักดิ์ ภะวะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2555,16:53  อ่าน 1559 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดทดลองอย่างง่ายเพื่อพัฒนาความเข้าใจเเนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง จุดศูนย์กลาง มวล และโมเมนต์ความเฉื่อย
ชื่ออาจารย์ : นายอภินันท์ จันทรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2555,15:58  อ่าน 1369 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การทําปุ๋ยจุลินทรีย์ (EM) ใช้ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว306) ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์จรัส ไตรยราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2555,15:26  อ่าน 1281 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาแผนการสอนเพื่อนช่วยเพื่อน รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์จรัส ไตรยราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2555,15:02  อ่าน 1858 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง พื้นเอียง รายวิชา วิทยาศาสตร์ ว306 ของนักเรียนชั้น ม.3 โดยวิธีสอนเเบบใช้สื่อผสมกับวิธีสอนแบบปกติ
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์จรัส ไตรยราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2555,13:53  อ่าน 1971 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ว306 เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์จรัส ไตรยราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2555,13:47  อ่าน 2029 ครั้ง
รายละเอียด..