ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววราพร รูปงาม
ครูผู้ช่วย

นายเจษฎา ราชบุตร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนิภาวรรณ บัวสาย
ครูผู้ช่วย

นายเอกลักษณ์ ติระ
ครูอัตราจ้าง