ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววราพร รูปงาม
ครู คศ.1

นายเจษฎา ราชบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนิภาวรรณ บัวสาย
ครู คศ.1

นายเอกลักษณ์ ติระ
ครูอัตราจ้าง