ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องสมุด

ว่าที่ ร.ต.กานต์ จันทร์แดง
ครู คศ.2
หัวหน้างานห้องสมุด

นางฐาปนีย์ จุติรักษ์
ครูผู้ช่วย