ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพิพัฒน์พงศ์ พรมจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิไลวรรณ พลหาราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายมานิต เที่ยงธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายสมพงษ์ รัตนวงษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายนิธิพัฒน์ บัวผัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายณฑีภัษ มั่นเหมาะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวมัลลิกา สีดาเดช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายชญานิน โทรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7