ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพิพัฒน์พงศ์ พรมจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิไลวรรณ พลหาราช
ครู คศ.3

นางอรทัย บุตรสิงขรณ์
ครู คศ.2

นายมานิต เที่ยงธรรม
ครู คศ.3

นายสมพงษ์ รัตนวงษา
ครู คศ.1

นายนิธิพัฒน์ บัวผัน
ครูผู้ช่วย

นายณฑีภัษ มั่นเหมาะ
ครู คศ.1

นางสาวมัลลิกา สีดาเดช
ครูผู้ช่วย

นายชญานิน โทรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ครูผู้ช่วย