ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิไลวรรณ พลหาราช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอรทัย บุตรสิงขรณ์
ครู คศ.2

นายมานิต เที่ยงธรรม
ครู คศ.3

นายพิพัฒน์พงศ์ พรมจันทร์
ครู คศ.2

นายสมพงษ์ รัตนวงษา
ครู คศ.1

นายนิธิพัฒน์ บัวผัน
ครูผู้ช่วย

นายณฑีภัษ มั่นเหมาะ
ครู คศ.1

นางสาวมัลลิกา สีดาเดช
ครูผู้ช่วย

นายชญานิน โทรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ครูผู้ช่วย