ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอภินันท์ จันทรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วท.ม.ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0817685300
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี วท.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2553 ปริญญาโท วท.ม. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2549-2551 ร.ร.อุเทนพัฒนา ครูผู้ช่วย
2551-2554 ร.ร.อุเทนพัฒนา ครู คศ.1
2554-2555 ร.ร.อุเทนพัฒนา ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชุดทดลองอย่างง่ายเพื่อพัฒนาความเข้าใจเเนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง จุดศูนย์กลาง มวล และโมเมนต์ความเฉื่อย