ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ส.ค. 56 ถึง 05 ส.ค. 56 ศึกษาดูงานครู
คณะครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา ศึกษาดูงานที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
เสื้อสีส้ม (ชุดโรงเรียนในฝัน) บุคลากร
18 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครอง และแจกเงินค่าชุดนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกคน และแจกเงินค่าชุดนักเรียน
ชุดนักเรียน
16 พ.ค. 56 นักเรียนมาโรงเรียน

- นักเรียนลงทะเบียนเรียน

- พบที่ปรึกษา

- รับตารางเรียน

ชุดนักเรียน
14 พ.ค. 56 ถึง 15 พ.ค. 56 เข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
นักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าค่ายปรับพื้นฐาน

 
ห้องประชุมไทญ้อ 1
13 พ.ค. 56 ประชุมครูเวลา 9.00 น. เริ่มลงลายมือชื่อ
ประชุมครูเวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมไทญ้อ 2
เริ่มลงเวลาเข้าทำงาน

 
ห้องประชุมไทญ้อ 2
01 พ.ย. 55 เปิดภาคเรียนที่ 2/2555

เปิดภาคเรียนที่ 2/2555
วันที่  1 พฤศจิกายน 2555

06 ต.ค. 55 ถึง 09 ต.ค. 55 สอบ GAT / PAT
สอบ GAT / PAT
ชุดนักเรียน
02 ต.ค. 55 ถึง 05 ต.ค. 55 สอบวัดผลปลายภาคนักเรียนชั้น ม. 1-5
นักเรียนชั้น ม. 1-5
วันที่ 2-5 ตุลาคม 2555  สอบวัดผลปลายภาค
ชุดนักเรียน
29 ก.ย. 55 ถึง 04 ต.ค. 55 ติวทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 15

วันที่ 29 กันยายน - 4 ตุลาคม ติวทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 15

ห้องประชุมไทญ้อ 2 และไทญ้อ 3 วิชาการ
26 ก.ย. 55 ถึง 28 ก.ย. 55 สอบปลายภาค ประจำปีศึกษา 2555 นักเรียนชั้น ม. 6
วันที่ 26-28 กันยายน 2555  สอบวัดผลปลายภาค
ชุดนักเรียน วิชาการ
13 ส.ค. 55 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
12 ส.ค. 55 วันแม่แห่งชาติ
03 ส.ค. 55 วันเข้าพรรษา
02 ส.ค. 55 วันอาสาฬหบูชา
24 ก.ค. 55 ถึง 08 ส.ค. 55 ประกาศโรงเรียนอุเทนพัฒนา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ด้วย โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน PCL๔๐ TYPE ๓ จำนวน ๑๔ รายการ  วงเงินงบประมาณ ๙๗๖,๘๐๐ บาท ( เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน ) ตามรายการเอกสาร
งานพัสดุ
05 ก.ค. 55 ถึง 09 ก.ค. 55 ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3

         ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการจาก สมศ. โดยบริษัททริปเปิ้ลเอการประเมินจำกัด นำโดยนายจรูญ มูลโพธิ์  นายสมภาร สีหาราช นายวีระจิตร แสนพนิจ และนายนคร ภวภูตานนท์

รายละเอียดเพิ่มเติม

01 ก.ค. 55 ถึง 31 ก.ค. 55 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
ปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฏาคม 2555

คุณสมบัติเฉพาะสาขา

สาขาเคมี          --> เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม. 5

สาขาคณิตศาสตร์  --เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม. 5

สาขาชีววิทยา       --เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ม. 3 - 6

สาขาคอมพิวเตอร์  --> เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม. 5

สาขาฟิสิกส์          --เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม. 5 

สาขาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น -->เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    ม.1 - 3 ในปีการศึกษา 2555 ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2541 ถึง 30 ธันวาคม 2542

สาขาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย --เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2555  ที่เกิดตั้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม 2535 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.utp.ac.th/news/28663.html

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
26 มิ.ย. 55 วันสุนทรภู่
 โรงเรียนอุเทนพัฒนา  จัดกิจกรรมสุนทรภู่ สัมพัมพุทชยันตี  ทูบีนัมเบอร์วัน
17 พ.ค. 55 การมาเรียน
โรงเรียนเปิดแล้ว  นักเเรียนคนใดที่ยังติดควันฟลงในช่วงปิดเทอม  กลับมาได้แล้ว  มาโรงเรียนแต่เช้า  สแกนลายนิ้วมือได้ตั้งแต่ 06.30 น. เข้าแถวหน้าเสาธงเช็คชื่อด้วยนะจ๊ะ
ชุดนักเรียน/กิจกรรม (ตามที่คุณครูนัดหมาย) บริหารทั่วไป
16 พ.ค. 55 เปิดเทอมใหม่
มาโรงเรียนแต่เช้า นะจ๊ะ
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน งานวิชาการ
16 พ.ค. 55 การสแกนลายนิ้วมือ
นักเรียนที่เข้าใหม่  ม. 1  ม. 4  นักเรียนที่ย้ายมา หรือ นักเรียนเดิม คนใด ที่ไม่สามารถ สแกนลายนิ้วมือได้  ให้ติดต่อ คุณครูสมมาตร์  ก้อนกั้น ด่วน
ครูสมมาตร์ ก้อนกั้น
16 พ.ค. 55 ถึง 25 พ.ค. 55 การจ่ายเงินประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2555
นักเรียนคนใดที่ยังไม่จ่ายเงินประกันอุบัติเหตุประจำปีการ ศึกษา 2555 ให้เร่งดำเนินการจ่ายที่คุณครูที่ปรึกษา ด่วน  ภายในวันศุกณ์ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 นี้เงื่อนไขเงินประกันอุบัติเหตุ
1. จ่ายเงินประกันอุบัติเหตุที่คุณครูที่ปรึกษา คนละ  200 บาท
2.  เงินประกันจะคุ้มครองตลอดปีการศึกษา 2555

สิทธิคุ้มครอง

1. กรณีเสียชีวิตได้รับเงินประกัน  200,000 บาท
2. กรณีได้รับบาดเจ็บทุกกรณี  แนบเอกสาร ใบรับรองแพทย์ ได้รับเงินประกัน  300 บาท
3.  กรณีได้รับบาดเจ็บ และได้นอนโรงพยาบาล  แนบเอกสาร ใบรับรองแพทย์ ได้เงินประกันคืนละ  500 บาท
งานประกันคุณภาพ