กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวภัสสร สมเกียติยศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0827986429
อีเมล์ : patsorn_whan@hotmail.com

นางณัฐพร เดชทะสอน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0872370725

นางทัศนีย์ นาคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0642021957
อีเมล์ : sooktawee.t@gmail.com

น.ส.ชลธิชา วิมลจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวธัญสินี สินตำแย
ครู คศ.1

นางสาวปาจรีย์ หงษ์แก้ว
ครู คศ.2

นายไพโรจน์ มาตชัยเคน
ครู คศ.2

น.ส.ฐาปนี ชลุยรัตน์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0997237915
อีเมล์ : tapanee.tappy@gmail.com

นางสาวภัทราพร เพชรดีคาย
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0857567993
อีเมล์ : phetdeekai.p@hotmail.com

ดร. สุรศักดิ์ ภะวะ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0833379583
อีเมล์ : surasakpa.ec2@eisth.org

นางสาวพรทิพย์ เข็มปัญญา
ครู คศ.1