ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทัศนีย์ นาคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางณัฐพร เดชทะสอน
ครู คศ.3

นายสุรศักดิ์ ภะวะ
ครู คศ.2

นางสาวภัทราพร เพชรดีคาย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

น.ส.ฐาปนี ชลุยรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัสสร สมเกียติยศ
ครู คศ.1

นายเชิดศักดิ์ เกษโสภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาววัชราพร อุ่นคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวปาจรีย์ หงษ์แก้ว
ครู คศ.1

นางสาวรักษณาลี สุริหาร
ครูผู้ช่วย

นายไพโรจน์ มาตชัยเคน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวธัญสินี สินตำแย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพรทิพย์ เข็มปัญญา
ครูผู้ช่วย