ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทัศนีย์ นาคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางณัฐพร เดชทะสอน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ดร. สุรศักดิ์ ภะวะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวภัทราพร เพชรดีคาย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

น.ส.ฐาปนี ชลุยรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวภัสสร สมเกียติยศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวปาจรีย์ หงษ์แก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายไพโรจน์ มาตชัยเคน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวธัญสินี สินตำแย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพรทิพย์ เข็มปัญญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4