ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทัศนีย์ นาคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางดวงพร พรพมสุ้ย
ครู คศ.3

นายสุรศักดิ์ ภะวะ
ครู คศ.2

นางณัฐพร เดชทะสอน
ครู คศ.3

นายไพโรจน์ มาตรชัยเคน
ครู คศ.1

นางสาวภัทราพร เพชรดีคาย
ครู คศ.1

นางสาวภัสสร สมเกียติยศ
ครู คศ.1

นายเชิดศักดิ์ เกษโสภา
ครู คศ.1

นางสาววัชราพร อุ่นคำ
ครู คศ.1

นางสาวปาจรีย์ หงษ์แก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวรักษณาลี สุริหาร
ครูผู้ช่วย

น.ส.ฐาปนี ชลุยรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญสินี สินตำแย
ครูผู้ช่วย