ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอุเทนพัฒนา  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัด  นครพนม  เปิดทำการสอนวันที่  14  สิงหาคม  2500  หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน  1  ห้องเรียน  นักเรียน  16  คน  ประเภทสหศึกษา  ใช้อาคารเรียน  และสถานที่ของโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร  โดยมีนายล้วน  มานิตย์ครูใหญ่  อุเทนวิทยาคารรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

·       เมษายน  2501นายล้วน  มานิตย์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ฝ่าย  สามัญ  จังหวัดนครพนม  นายเมธี  ดวงสงค์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

·       สิงหาคม  2501  ได้รับงบประมาณ  40000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน  1  หลัง  3  ห้องเรียน  ก่อสร้าง ณ  ที่ดินปัจจุบันของโรงเรียน  (อาคาร 1)

·       สิงหาคม  2502  ย้ายจากโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร  มาเรียนนานในสถานที่ปัจจุบัน

·       19  สิงหาคม  2502  นายกล้า  ผึ่งมา  ( ปัจจุบันนายกล้า  อุดมบูญญานุภาพ )  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

·       23   พฤษภาคม  2503  นายปราสาท  ครูตรีโรงเรียนธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  ย้ายมา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ปีการศึกษา  2507  เข้าโครงการ ค.ม.ช.

·       14  กุมภาพันธ์  2512  นายปราสาท  พูลเพิ่ม  ครูใหญ่โทลาออกจากราชการเพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว  นายวันจักร  สตารัตน์  ครูโทโรงเรียนนี้ดำรงตำแหน่งแทนครูใหญ่

·       10สิงหาคม  2525  นายวันจักร  สตารัตน์อาจารย์ใหญ่ถึงแก่กรรม  นางรัญจวน  พิสษฐ์พงศ์ 

อาจารย์  2  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

·       ปีการศึกษา  2526  เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท  (ม.พ.ชรุ่นที่ 1)

·       22  กันยายน  2529  นายถวิล  วดีศิริศักดิ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

จังหวัดนครพนม  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

·       ปีการศึกษา  2529  โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)  จำนวน  2  ห้องเรียน

·       กุมภาพันธ์  2532  นายชัยชนะ  พลรัตน์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนดงหลวงวิทยา  จังหวัดมุกดาหาร  ย้ายมา  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

·       30  มีนาคม  2533  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

·       30  มีนาคม  2533  นายชัยชนะ  พลรัตน์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอุเทนพัฒนา  ได้รับเลื่อน  และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

·       ปี  2535  นายคมสัน  บุพศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฏ์มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา

·       ปี 2539  นายภานุมาศ  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา

·       ปี 2540  นายถวิล วดีศิริศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎรังสฤษดิ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา

·       ปี 2543   นายวิจิตร  สายธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา

·       ปี 2544  นายสุรพงษ์ คูสกุลวัฒน ได้ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จ.นครพนม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา

·       ปี 2545  นายภานุมาศ  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎรังสฤษดิ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา 

.     ปี 2553  นายสมพงษ์  อุมะวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎรังสฤษดิ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา
  • ปี 2559 นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธ์ุ  ผู้อำนวยการโรงเรียน     พะทายพิทยาคม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา 

  • ปี 2561  นางทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  อำเภอบ้านแพง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา จนถึงปัจจุบัน