ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดฝึกการเรียนรู้ อ่านเขียนไทญ้อ
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต วดีศิริศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2555,13:42  อ่าน 917 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รายวิชา ท011 การพูด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต วดีศิริศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2555,13:40  อ่าน 1332 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ว306 เรื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์จรัส ไตรยราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2555,13:39  อ่าน 1156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ว305,ว306 ชั้นม.3
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์จรัส ไตรยราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2555,13:35  อ่าน 1679 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษษค้นคว้าอิระ เรื่อง การใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2555,13:27  อ่าน 918 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : มีผลงานที่แสดงถึงวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
ชื่ออาจารย์ : นายสมมาตร์ ก้อนกั้น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2555,12:27  อ่าน 951 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศลำดับที่ 2 สื่อการเรีนยนการสอนอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมคิดเลขสำหรับเด็ก
ชื่ออาจารย์ : นายสมมาตร์ ก้อนกั้น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2555,11:54  อ่าน 992 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครือข่ายเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นายสมมาตร์ ก้อนกั้น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2555,11:51  อ่าน 926 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นายสมมาตร์ ก้อนกั้น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2555,11:50  อ่าน 1047 ครั้ง
รายละเอียด..