ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพรอุมา รากวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0844287127
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ครุศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 ก.ย. 2547 โรงเรียนเซกา อาจารย์1 ระดับ 3
26 ม.ค. 52 โรงเรียนอุเทนพัฒนา ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล