ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุรศักดิ์ ภะวะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ค.ม. หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เบอร์โทรศัพท์ : 0833379583
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2554 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนครพนม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ครูผู้ช่วย
2551 ร.ร.อุเทนพัฒนา ครูผู้ช่วย
2552 ร.ร.อุเทนพัฒนา ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ม.6 โดยการสอน ด้วยกิจกรรมโครงงาน
2 โครงงานคณิตศาสตร์ "กำหนดการเซิงเส้นเน้นมูลค่าสัมปลาโด"