ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายนัฐวุฒิ วิพรรณะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0831463768
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,09:00  อ่าน 2363 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุเทนพัฒนา
รายละเอียดผลงาน

ชื่อเรื่อง                  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ
                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 โรงเรียนอุเทนพัฒนา           

ผู้ศึกษา                  นัฐวุฒิ  วิพรรณะ

ปีที่ศึกษา               2555

 

บทคัดย่อ

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ วิชาเคมีเรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อหาค่าดัชนี-ประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4  ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่
1  ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 
อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  ห้องที่
3 จำนวน  42  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster - Random Sampling)
  ทำการศึกษาโดยใช้เวลาในชั่วโมงเรียนปกติ 20 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 4 ชนิด คือ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเคมี-เพิ่มเติม เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
จำนวน
10 แผน
แบบฝึกทักษะวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จำนวน 10 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยาก (p) .43 – .75

ค่าอำนาจจำแนก (B) .21 – .63 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) .89 และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (rxy) .26 – .56 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α) .85

                   ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

                   1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.60/78.10 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แสดงว่าแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

                   2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4  เท่ากับ 0.7047 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.47 แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ มีความก้าวหน้าในการเรียน โดยคะแนนเพิ่มขึ้น
จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
     

                   3. คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง อะตอมและ
ตารางธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 10.33 และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 31.24  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                   4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ
โดยใช้แบบฝึกทักษะ
มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 16 ข้อ
มีความพึงพอใจระดับมาก
4 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เนื้อหามีความยากง่ายพอเหมาะ
(
x = 4.83)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ อ่านแล้วเพลิดเพลินมีประโยชน์ต่อนักเรียน (x = 4.21)

                   โดยสรุปการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เนื่องจากแบบฝึกทักษะ สามารถกระตุ้นความสนใจ สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการเรียน กระตือรือร้นกับบทเรียนมากขึ้น รวมทั้งหากไม่เข้าใจสามารถทบทวนด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

ดังนั้นแบบฝึกทักษะจึงเป็นเครื่องมือทางการศึกษา ที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของครู

และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนได้อีกทางหนึ่ง

โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,09:00   อ่าน 2363 ครั้ง