ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงาน/ลูกจ้าง

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุภาพร สุวรรณมาโจ
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล