ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ

ประกาศโรงเรียนอุเทนพัฒนา

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมารถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ๕๓ ที่นั่ง ๘ ล้อ

พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

----------------------------

 

          ด้วย  โรงเรียนอุเทนพัฒนา  ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งที่  ๒๒/๒๕๔๖   สั่ง    วันที่      กรกฎาคม  ๒๕๔๖   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ๕๓ ที่นั่ง ๘ ล้อ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  จำนวน ๓๒ คัน  เพื่อใช้เป็นพาหนะเดินทางไปทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นวงเงิน ๔๗๖,๒๘๘ บาท  ( สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน )   

             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล  เป็นบุคคลธรรมดา  บริษัท  หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ซึ่งเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง  งานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๒.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน   วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่  ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ    ห้องธุรการ  โรงเรียนอุเทนพัฒนา  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เวลา  ๑๐.๐๐   .   เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่  โรงเรียนอุเทนพัฒนา  ระหว่างวันที่  ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗    ห้องธุรการ  โรงเรียนอุเทนพัฒนา  www.utp.ac.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๔๒- ๕๘๑๒๖๑,  ๐๔๒- ๕๘๑๓๙๔ ในวันและเวลาราชการ

          ประกาศ      วันที่  ๓๐  เดือน ตุลาคม  ..๒๕๕๗
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2557,09:46   อ่าน 1229 ครั้ง