ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ

ตามที่โรงเรียนอุเทนพัฒนา  ได้ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ  ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี  รายการค่าหนังสือ  ,๑๕๒,๐๗๕  บาท ( หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน )  ตามประกาศเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่  / ๒๕๕๗  ลงวันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  นั้น

โรงเรียนอุเทนพัฒนา ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อหนังสือเรียน  ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี คือ  หจก. ศรีชัย ศึกษาภัณฑ์สกลนคร เป็นเงิน  ,๑๕๒,๐๗๕  บาท ( หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน )   กำหนดส่งมอบสิ่งของ  ภายใน  ๓๐ วัน  นับถัดจากวันลงนามสัญญา  ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

         

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ      วันที่  ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2557,00:00   อ่าน 1220 ครั้ง