ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยวิธีพิเศษ

ด้วย  โรงเรียนอุเทนพัฒนา  ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งที่  ๒๒/๒๕๔๖ สั่ง    วันที่      กรกฎาคม  ๒๕๔๖   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดยวิธีพิเศษ ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี  วงเงิน ๑,๑๕๒,๐๗๕  บาท ( หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน )    ตามเอกสารดังแนบ

             ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของ  ที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

          กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่  ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.    ห้องบริหารทั่วไป  โรงเรียนอุเทนพัฒนา  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   เวลา  ๐๙.๓๐   .   เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ห้องบริหารทั่วไป  โรงเรียนอุเทนพัฒนา  ระหว่างวันที่  ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๕๘-๑๒๖๑, ๐-๔๒๕๘-๑๓๙๔  ในวันและเวลาราชการ

 

                    ประกาศ      วันที่  ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,00:00   อ่าน 1058 ครั้ง