ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยวิธีพิเศษ

ตามที่โรงเรียนอุเทนพัฒนา  ได้ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ  ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี  รายการค่าหนังสือ  ๔๗๗,๐๑๔   บาท  (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสิบสี่บาทถ้วน)  ตามประกาศเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่  / ๒๕๕๗  ลงวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖    นั้น

โรงเรียนอุเทนพัฒนา ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อหนังสือเรียน  ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี คือ  หจก. ศรีชัย ศึกษาภัณฑ์สกลนคร เป็นเงิน  ๔๑๑,๙๓๙.๒๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)   กำหนดส่งมอบสิ่งของ  ภายใน   วัน  นับถัดจากวันลงนามสัญญา  ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

         

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ      วันที่  ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2556,00:00   อ่าน 1115 ครั้ง