ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยวิธีพิเศษ

ด้วย  โรงเรียนอุเทนพัฒนา  ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งที่  ๒๒/๒๕๔๖ สั่ง    วันที่      กรกฎาคม  ๒๕๔๖   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  โดยวิธีพิเศษ ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี  วงเงิน ๔๗๗,๐๑๔   บาท  (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสิบสี่บาทถ้วน)     ตามเอกสารดังแนบ

             ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของ  ที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

          กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่  ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.    ห้องบริหารทั่วไป  โรงเรียนอุเทนพัฒนา  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๓๐   .   เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ห้องบริหารทั่วไป  โรงเรียนอุเทนพัฒนา  ระหว่างวันที่  ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๕๘-๑๒๖๑, ๐-๔๒๕๘-๑๓๙๔  ในวันและเวลาราชการ

 

                    ประกาศ      วันที่  ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2556,00:00   อ่าน 958 ครั้ง