ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอุเทนพัฒนา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงฝึกงานประเภทคหกรรม และเกษตรกรรม
  โรงเรียนอุเทนพัฒนามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงฝึกงานประเภทคหกรรม และเกษตรกรรม ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์โรงฝึกงานประเภทคหกรรม และเกษตรกรรม จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่ เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนอุเทนพัฒนา
                   ๕. ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนอุเทนพัฒนา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๕๘๑๓๙๔ ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้าย

 

 
                                                                                  
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2558,00:00   อ่าน 1185 ครั้ง