ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอุเทนพัฒนา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนอุเทนพัฒนามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  เครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สำหรับครู จำนวน ๘   เครื่อง
                 ๒.  โทรทัศน์สีจอแบบ (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว จำนวน ๘   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่ เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนอุเทนพัฒนา
                   ๕. ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องบริหารทั่วไป อาคารพระสีทัตถ์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องบริหารทั่วไป อาคารพระสีทัตถ์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.utp.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๕๘๑๓๙๔ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายสมพงษ์ อุมะวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,23:51   อ่าน 1017 ครั้ง