ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสมมาตร์ ก้อนกั้น
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : panesutp@hotmail.com
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2559,13:37  อ่าน 636 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ รหัสวิชาง32202 รายวิชา โปรแกรมภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
รายละเอียดผลงาน

ชื่อเรื่อง                    รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ รหัสวิชา ง32202  รายวิชา โปรแกรมภาษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา                    นายสมมาตร์  ก้อนกั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้       การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปีที่ศึกษา                   2558

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ รหัสวิชา ง32202 รายวิชา โปรแกรมภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุเทนพัฒนา จังหวัดนครพนม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ รหัสวิชา ง32202 รายวิชา โปรแกรมภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  (3)เพื่อหาค่าดัชนีระสิทธิผลของการใช้ชุดการเรียนรู้  รหัสวิชา
32202 รายวิชา โปรแกรมภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   และ(4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ที่มีต่อชุดการเรียนรู้  รหัสวิชา ง32202 รายวิชา โปรแกรมภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

          ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนอุเทนพัฒนา  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  255จำนวน  247  คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอุเทพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22   จำนวน 43 คน ที่ ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

           เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  ชุดการเรียนรู้  รหัสวิชา  ง32202  รายวิชา โปรแกรมภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ผู้ศึกษาเลือกชุดการเรียนรู้  10  ชุด  คือ  ชุดการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  ภาษาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม ชุดการเรียนรู้ที่  2 เรื่อง  โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น  ชุดการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง  ประเภทของข้อมูล และตัวดำเนินการ  ชุดการเรียนรู้ที่  4  เรื่อง  การเลือกทำตามเงื่อนไข  ชุดการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง  โปรแกรมแบบวนรอบทำซ้ำ  ชุดการเรียนรู้ที่  6  เรื่อง  การสร้างฟังก์ชั่นในภาษาซี  ชุดการเรียนรู้ที่  7  เรื่อง  ตัวแปรชนิดอาร์เรย์ และสตริง  ชุดการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง  ตัวแปรโครงสร้างและยูเนียน  ชุดการเรียนรู้ที่  9  เรื่อง  พอยน์เตอร์ในภาษาซี ชุดการเรียนรู้ที่  10  เรื่อง  การจัดการไฟล์  เรียนรู้ตามคู่มือการใช้ชุดการเรียนรู้และคู่มือการใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และแผ่นซีดีสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รหัสวิชา  ง32202  รายวิชา  โปรแกรมภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  โดยแบบทดสอบมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง  .60-.80  และมีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง  .23-.88  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ  .9558 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้  รหัสวิชา  32202  รายวิชา  โปรแกรมภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  15  ข้อ  โดยจัดทำเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  ชนิด  5  อันดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละและการทดสอบ  t-test ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  ที่(Dependent  Samples)

          ผลการศึกษาพบว่า

          1) ชุดการเรียนรู้  รหัสวิชา ง32202   รายวิชา  โปรแกรมภาษา มีประสิทธิภาพ  86.24/87.27
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

          2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ รหัสวิชา ง32202    รายวิชา  โปรแกรมภาษา  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          3) ค่าดัชนีประสิทธิผลที่ใช้ชุดการเรียนรู้  รหัสวิชา  ง32202  รายวิชา  โปรแกรมภาษา    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  มีค่าเท่ากับ  .8229  แสดงว่า  หลังการใช้ชุดการเรียนรู้  รหัสวิชา  ง32202  รายวิชา  โปรแกรมภาษา  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาเพิ่มขึ้นร้อยละ  82.29

          4) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ ชุดการเรียนรู้ รหัสวิชา ง32202 เรื่อง โปรแกรมภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ มาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.25)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.28 KB

โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2559,13:37   อ่าน 636 ครั้ง