ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานสารสนเทศโรงเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอัมรินทร์ พินิจมนตรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพภาคสนาม
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0821012330
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล