ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานสารสนเทศโรงเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.กานต์ จันทร์แดง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และช่างภาพภาคสนาม
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0891252322
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล