ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานสารสนเทศโรงเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมมาตร์ ก้อนกั้น
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนในฝัน
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0847892023
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล