ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุกิจ กลางประพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0833291460
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ร.ร.สหราษฎร์รังสฤษดิ์ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
2532 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม
2540 ครุศาสตรบัณฑิต วิชา เอกภาษาไทย สถาบันราชภัฏสกลนคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2543 ร.ร.บ้านท่าส้มโฮง อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย อาจารย์ 1 ระดับ 3
2545 ร.ร.บ้านหาดกวน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม อาจารย์ 1 ระดับ 4
2552 ร.ร.อุเทนพัฒนา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล