ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปราณีต วดีศิริศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : กศ.บ. ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0872137139
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2520 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนอรุณวิทย์ศึกษา
2523 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางบัวหลวง
2525 มัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนเขมาภิรตาราม
2528 ปริญญษตรี/การศึกษาบัณฆิต มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ปทุมวัน
2555 ปริญญาโท/ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2529 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อาจารย์ 1 ระดับ 3
2533 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 4
2538 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อาจารย์ 2 ระดับ 5
2549 โรงเรียนอุเทนพัฒนา ครูคศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดฝึกการเรียนรู้ อ่านเขียนไทญ้อ
2 การพัฒนาการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดฝึกการเรียนรู้ อ่านเขียนไทญ้อ
3 แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รายวิชา ท011 การพูด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4