ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817086808
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2516 ประถมศึกษา โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
2521 มัธยมศึกษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
2523 ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2525 ค.บ. วิทยาลัยครูสกลนคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2525 นาแกสามัคคีวิทยา ครู2 ระดับ2
2527 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อาจารย์ 1 ระดับ 3
2541 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อาจารย์ 2 ระดับ 7
2547 โรงเรียนอุเทนพัฒนา ครู คศ.2
2549 โรงเรียนอุเทนพัฒนา ครูชำนาญการระดับ คศ.2
2550-ปัจจุบัน โรงเรียนอุเทนพัมนา ครูชำนาญการพิเศษระดับคศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล