ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเพชรา กิติศรีวรพันธุ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ค.ม. บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0800091108
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล