ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจันทร์จรัส ไตรยราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วท.บ.ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2513 ประถมศึกษาตอนต้น ร.ร.บ้านท่าอุเทน
2516 ประถมศึกษาตอนปลาย ร.ร.อุเทนวิทยาคาร
2519 มัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.อุเทนพัฒนา
2521 มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.เเก่นนครวิทยาลัย
2525 เกียรตินิยมอันดับ 2 วิชาเอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2529 ร.ร.พุทธิรังสีพิบูล อาจารย์ 1 ระดับ 3
2530 ร.ร.เขาวงพิทยาคาร อาจารย์ 1 ระดับ 3
2531 นาเเกสามัคคีวิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 3
2536 ร.ร.ท่าดันโทวิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 4
2537 ร.ร.อุเทนพัฒนา อาจารย์ 2 ระดับ 5
2541 ร.ร.เชียงยืนวิทยา อาจารย์ 3 ระดับ 8
2555 ร.ร.อุเทนพัฒนา ครูคศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การทําปุ๋ยจุลินทรีย์ (EM) ใช้ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว306) ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3
2 รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาแผนการสอนเพื่อนช่วยเพื่อน รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์
3 รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง พื้นเอียง รายวิชา วิทยาศาสตร์ ว306 ของนักเรียนชั้น ม.3 โดยวิธีสอนเเบบใช้สื่อผสมกับวิธีสอนแบบปกติ
4 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ว306 เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
5 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ว306 เรื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้า
6 แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ว305,ว306 ชั้นม.3