ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ค.ม. บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0821014071
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
29 มีนาคม 2539 ปริญญาตรี/ค.บ สถาบันราชภัฎสกลนคร
27 เมษายน 2554 ปริญญาโท/ค.ม. มหาวิทยาลัยนครพนม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19 มิถุนายน 2539 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2547 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อาจารย์ 2 ระดับ 6
18 กุมภาพันธ์ 2548 โรงเรียนอุเทนพัฒนา ครู คศ.2
1 ตุลาคม 2550 โรงเรียนอุเทนพัฒนา ครู คศ.2 วิทยฐานะครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การศึกษษค้นคว้าอิระ เรื่อง การใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม