ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมมาตร์ ก้อนกั้น
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ค.ม. บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : panesutp@hotmail.com
ที่อยู่ :
30 หมู่ 6 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ม.3 บ้านข่าพิทยาคม
2540 ม.6 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
2542 ปวส. เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
2544 ปริญญาตรี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
2555 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนครพนม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อาจารย์ 1 ระดับ 3
2552 โรงเรียนอุเทนพัฒนา ครู คศ.1
2554 โรงเรียนอุเทนพัฒนา ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ รหัสวิชาง32202 รายวิชา โปรแกรมภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
2 มีผลงานที่แสดงถึงวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
3 ชนะเลิศลำดับที่ 2 สื่อการเรีนยนการสอนอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมคิดเลขสำหรับเด็ก
4 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครือข่ายเบื้องต้น
5 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเบื้องต้น