ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาผึกประสบการณ์/ปฏิบัติการสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพงษ์พินิจ เชาว์ฝักปัง
ตำแหน่ง : นศ.ฝึกประสบการณ์ สาขาสังคมศึกษา
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล