ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อ ชุมนุม ระดับ ม.ปลาย

รายชื่อ ชุมนุม ระดับ ม.ปลาย

1. ชุมนุม เคมี

https://forms.gle/HSgLdRgC7YH4SoME6

ครูผู้สอน นายสมเกียรติ  สิงห์ทอง

 

2. ชุมนุม สุนทรียภาพแห่งชีวิต

https://forms.gle/hzDtgZYq1KjjaJwWA

ครูผู้สอน นายนิธิพัฒน์  บัวผัน

 

3. ชุมนุม ฟิสิกส์

https://forms.gle/Xj73Mjop8XYvUVsj6

ครูผู้สอน นายอภินันท์  จันทรา

 

4. ชุมนุม นาฏศิลป์และการละคร

https://forms.gle/U9z38ATHJneGguzP9

ครูผู้สอน นายเอกลักษณ์  ติระ

 

5. ชุมนุม ภาษาและวัฒนธรรมจีน

https://forms.gle/U1v5m8MGbTzv92cdA

ครูผู้สอน นางสาวอารยา  วรวงศ์

 

6.ชุมนุม พาเพลิน

https://forms.gle/NyV6LG6urCU1UYXo6

ครูผู้สอน นายชญานิน  โทรัตน์

 

7. ชุมนุม English Enjoy

https://forms.gle/UrAc7io4YzG91rwD6

ครูผู้สอน นางสาวณัชชา นิระเคน

 

8. ชุมนุม หมอภาษา

https://forms.gle/HEtaUNtrBXmDEE7t6

ครูผู้สอน นางปราณีต วดีศิริศักดิ์

 

9. ชุมนุม วิทย์น่ารู้

https://forms.gle/2LtWkq3m47TTryt3A

ครูผู้สอน นายเสกสรร  บินศรี

 

10. ชุมนุม รักษ์นิเวศ

https://forms.gle/G2zKRdb2kzBTWRkk8

ครูผู้สอน นายอนันต์  ภูชุม

 

11. ชุมนุม วิทย์เพื่อสุขภาพและความงาม

https://forms.gle/z4gJrY6W5G3BijhV8

ครูผู้สอน นางสาวเอมอร  เดชไธสง

 

12. ชุมนุม ปิงปอง

https://forms.gle/KbgNmtCtpJs2BX1V9

ครูผู้สอน นายนรินทร์  ทองศรี

 

13. ชุมนุม กีฬาวอลเล่ย์บอล

https://forms.gle/BQRNxBM3gkXDuoTW7

ครูผู้สอน นายสุรฉัตร รัชทานี

 

14. ชุมนุม เย็บปักถักร้อย

https://forms.gle/HgCcUCRTNQ4TdSbb6

ครูผู้สอน นางมาลินี  วรรณวงศ์

 

15. ชุมนุม Math for Physics

https://forms.gle/14ojH1teaftSC2PD9

ครูผู้สอน นายราชันย์  ไชยมหา

 

16. ชุมนุม เปตอง

https://forms.gle/Y4g4NS1yy3Moxiew6

ครูผู้สอน นายศราวุธ  บุญยะศรี

 

17. ชุมนุม คณิตคิดสนุก

https://forms.gle/UsGk6baXdTpWxqoi7

ครูผู้สอน นางสาวภัสสร  สมเกียรติยศ

 

18. ชุมนุม Horonumbers

https://forms.gle/9CPY8emk3QgQ749R8

ครูผู้สอน นางสาวอรวรรณ  สียางนอก

 

19. ชุมนุม เทคโนโลยีรอบตัวเรา

https://forms.gle/9qbKqS5icEUcPgqG7

ครูผู้สอน ว่าที่ร้อยตรีกานต์  จันทร์แดง

 

20. ชุมนุม รักษ์ท้องถิ่น

https://forms.gle/Vbm3zmepHkGUVUqS8

ครูผู้สอน นางพิไลวรรณ  พลหาราช

 

21. ชุมนุม Everting Jingkabell

https://forms.gle/LitLSQzLJ85yKUSK8

ครูผู้สอน นางสาวอภิญญา  คำตัน

 

22. ชุมนุม คณิตศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม

https://forms.gle/F4jyyEDRTAMTzBks6

ครูผู้สอน นายไพโรจน์  มาตชัยเคน

 

23. ชุมนุม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

https://forms.gle/vWSUmFBFKzMNcW238

ครูผู้สอน นายนัฐวุฒิ  วิพรรณะ

 

24. ชุมนุม ศิลป์สร้างสรรค์

https://forms.gle/vWSUmFBFKzMNcW238

ครูผู้สอน นายเจษฏา  ราชบุตร

 

25. ชุมนุม Happy Life

https://forms.gle/27yDy6mBmMEjPCBf9

ครูผู้สอน นางมนัสชนก  ไชยศล

 

26. ชุมนุม ดนตรี

https://forms.gle/SG1hCCrTyTDqEmpZ6

ครูผู้สอน นางสาววราพร  รูปงาม

 

27. ชุมนุม คณิตหรรษา

https://forms.gle/QN8WJbjgFXmFBwBo9

ครูผู้สอน นางทัศนีย์  นาคำ

 

28. ชุมนุม English Proficiency Test

https://forms.gle/crXvGhGjdinNPdnW6

ครูผู้สอน นายปรีชาวัตร์  ไชยนาน

 

29. ชุมนุม ภาษาอังกฤษพิชิต Gat Eng

https://forms.gle/7EgYPNubcVGfwStL7

ครูผู้สอน นางสาวทิพย์อาภรณ์  ไวแสน

 

30. ชุมนุม เกษตรหรรษา

https://forms.gle/RyArNhkDCUZfLRpcA

ครูผู้สอน นางสาวรัศมี  พิมพ์น้อย

 

31. ชุมนุม NETFLIX

https://forms.gle/6Mcw95GK4DWYNNG86

ครูผู้สอน นางสาวภัทราพร  เพชรดีคาย

32. ชุมนุม Memolody เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง
https://forms.gle/hxMYe6WG84RLuwhAA
ครูผู้สอน นางสาวสุจิตรา แสนคมคาย

โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,12:49   อ่าน 2014 ครั้ง